sci_logo

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

THAMMASAT UNIVERSITY

ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (APPLICATION FORM)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รอบ 1
(17 Jan 2022 - 07 Mar 2022)

1.ประวัติผู้สมัคร

 *
 *
 *
 *
 *
 *

2.ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาแล้ว ปีการศึกษา (year)
 
กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้
 *
 *

3.ประวัติการทำงาน

4.การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

 

/

/

นำผลมาให้เมื่อได้รับผลทันที

5.เอกสารประกอบการสมัคร

 *
 *

6.เอกสารชำระเงินค่าสมัคร

 * (pdf/image file)