รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Admission to graduate studies)

Application Form Online

ประกาศ "การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564"

Announcement for admission to graduate studies second semester of the academic semester 2 year 2021"

Download


สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการภาคปกติ (ทุกสาขาวิชา)

สมัคร Onlineสมัครเข้าศึกษาโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สมัคร Online

ติดต่อเพิ่มเติม (Contact)

คุณรุ่งทิพย์ ชาติสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 086-779-0508


Contact

Miss rungthip chatsawat
Faculty of Science and Technology
Thammasat University, Rangsit Campus.
99 Moo 18, Paholyothin Road,
Klong Luang, Rangsit, Pathumthani 12121
Tel.+66 (0)86-779-0508

หลักฐานใช้ในการสมัคร

นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1)รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ว
2) บัตรประจำตัวประชาชน
3) ทะเบียนบ้าน
4) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท
5) ใบรับรองวุฒิการศึกษา
6) ผลสอบ TU-GET (หรือใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบTU-GET )
7) ค่าสมัครสอบ จำนวน 350 บาท
โอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
เลขที่บัญชี 475-0-63900-1


The evidence used in the application.

Candidates will be required to present the original documents on the interview day.
1) Two photos of 1 inch
2) A copy of ID card
3) A copy of household registration
4) Transcript in Master Degree / Doctor Degree
5) Certificate of Education
6) TU-GET result (or receipt of TU-GET application fee
7) Examination Fee 350 baht
Transfer the examination fee by Krungthai bank transfer,
Account Name : Faculty of Science and Technology, Thammasat University,
Account Number : 475-0-63900-1